Exoneració del passiu insatisfet al concursat

Els jutges del mercantil de Barcelona unifiquen criteris sobre l’aplicació de l’exoneració del passiu insatisfet al concursat

En el seu acord enumeren els requisits que han de donar-se per a l’exoneració, com són, entre uns altres, la bona fe del deutor o haver celebrat o intentat celebrar un acord extrajudicial de pagaments

Els jutges del mercantil han acordat els criteris per a l’aplicació de l’article 178 bis de la Llei Concursal després del Seminari de Jutges del Mercantil i Jutjat de Primera Instància número 50 de Barcelona celebrat el passat 15 de juny de 2016 .

En aquest acord enumeren els requisits que han de donar-se per a l’exoneració, com són, entre uns altres, la bona fe del deutor o haver celebrat o intentat celebrar un acord extrajudicial de pagaments.
També recorda el règim transitori per als concursos ja conclosos així com para aquells que es trobin en tramitació.

Quant al procediment, els jutges enumeren una sèrie de regles entre les quals destaquen el moment en el qual es podrà sol·licitar l’exoneració del passiu insatisfet pel deutor, després de la liquidació, així com que li correspon la càrrega de la prova, el termini i la possibilitat de presentació d’oposició a l’exoneració.

Així mateix, en l’acord es concreten els efectes de l’exoneració, podent ser aquests definitius o parcials i provisionals. També es detallen les conseqüències de la revocació del benefici en cas que durant els cinc anys següents es constatés l’existència d’ingressos, béns o drets del deutor ocultats.

Finalment, en l’àmbit dels recursos, confirmen que únicament cabrà recurs d’apel·lació en cas d’haver manifestat al seu moment l’oposició a la sol·licitud d’exoneració.

Descarregar PDF sencer

Share on Facebook