Declaració de Renda 2016

Presentació de la declaració de renda 2016

Volem informar-li que el període per a la presentació de la declaració de renda de l’exercici 2016 s’ha iniciat el dia 5 d’abril, i finalitzarà el 30 de juny.

Per això si està interessat que li assessorem o realitzem la tramitació de la declaració de renda es posin en contacte amb nosaltres per poder planificar la campanya.

Per procedir al seu càlcul i presentació, haurà d’aportar-nos la següent documentació:

 • Esborrany o Dades Fiscals: Si no els ha arribat a casa, poden sol·licitar-ho a la pàgina de la AEAT (sense necessitat de certificat) i els arribarà un SMS amb el codi de referència, amb aquest codi nosaltres podem descarregar les dades fiscals.
 • Dades Personals: Fotocòpia del DNI/NIF de tots els membres de la unitat familiar, així com copia de la declaració de renda presentada relativa a l’exercici 2016. Certificat de grau de minusvalidesa i/o de dependència.
 • Rendiments del Treball: Certificats de les empreses on han treballat TOTS els membres de la unitat familiar. Certificats de pensions de Seguretat Social, INEM, etc. Pensions rebudes de l’estranger.
 • Rendiments del Cabdal Mobiliari: Certificats bancaris dels rendiments (interessos, dividends, etc.) obtinguts pels dipòsits a termini, comptes corrents, valors, accions, préstecs, etc..
 • Rendiments del Capital Immobiliari: Rebuts de l’IBI (la contribució) de tots els immobles que siguin de la seva propietat o que hagi ocupat durant 2016 (lloguer, habitatge patern, etc), així com justificant dels ingressos percebuts per lloguers, i de les despeses ocasionades pels mateixos.
 • Activitats Empresarials o Professionals: Pagaments fraccionats realitzats trimestralment (models 130 o 131) i informació relativa a les despeses i ingressos obtinguts per l’activitat (Llibres oficials).
 • Altres Rendiments: Ingressos per participació en societats i guanys o pèrdues del patrimoni ocasionades per la venda d’immobles, terrenys, accions.
 • Despeses Deduïbles: Despeses derivades de l’adquisició de l’habitatge habitual, plans de pensions, donacions a entitats sense ànim de lucre.
 • Uns altres: Justificant del dret d’aplicació de la deducció per maternitat (llibre de família) i del cobrament anticipat de la mateixa, si escau.
 • Justificant de pensions compensatòries i/o anualitats per aliments.
 • Pensions percebudes de tercers països.
 • Subvencions, PIVE, etc..
 • Qualsevol altre document del que vostè desconegui la seva transcendència tributària, que serà estudiat oportunament per a la seva inclusió o no, en l’Impost.

Per a qualsevol consulta que desitgi plantejar-nos estarem a la seva disposició en les nostres oficines així com a través del telèfon habitual (93 733 93 33).

Més informació: AEAT

Share on Facebook